29 september 2007

Waarom wordt kapitaal meer beloond dan werk?Onlangs moesten de arbeiders van Volkswagen Vorst 20% loon inleveren. De lonen in België mogen amper meer stijgen dan het inflatiepeil. Aan de andere kant zien we dat de lonen van de topmanagers gewoonweg de lucht inschieten. Ook de beurs kent een winstexplosie, de Bel 20 steeg van 1000 punten in 1990 naar 4500 punten begin dit jaar. Ook woningen verdubbelden zowat in prijs de laatste tien jaar.

Dat kapitaal nu zo veel meer opbrengt dan arbeid is te wijten aan de globalisering,en
vooral aan de massale immigratiestromen die deze globalisering te weeg heeft
gebracht. Want inderdaad door dat landen zoals China, India en de vroegere sovjetstaten
meegezogen zijn in de kapitalistische globalisering is er een overaanbod aan
arbeidskrachten ontstaan.

Het aanbod van productiekrachten is de laatste 20 jaar gestegen van 1,5 miljard
mensen tot nu 3 miljard mensen. Doordat de nieuwe werkers niet over kapitaal beschikken en de groeilanden niet beschikken over voldoende financiële middelen is er nu een overschot aan
arbeidskrachten en een tekort aan kapitaal. Door deze discrepantie tussen kapitaal en productiekrachten moeten er nu meer productiekrachten met elkaar wedijveren voor éénzelfde hoeveelheid investeringen. Kapitaal is relatief schaars geworden in vergelijking met arbeid, en zeker met laag geschoolde arbeid. Het logische gevolg (in een puur liberalistische economie)is dat arbeid goedkoper wordt voor de internationalistisch-kapitalistische elite vanwege het overaanbod op de arbeidsmarkt. De lonen zullen de komende jaren onder druk staan en de winsten zullen nog verder stijgen. Enkel de topmanagers hun lonen blijven de pan uit swingen. Door immigratie en vrijhandel ontstaat er geleidelijk zoiets als een globale
arbeidsmarkt. Het enorme aanbod van goedkopere arbeid drukt op de prijs van die arbeid, zeker in de rijkere landen.

De veranderende verhoudingen tussen kapitaal en arbeid betekend concreet dat
werknemers door de globalisering zwakker staan in onderhandelingen met hun
werkgevers en ze zo een kleiner deel van de bedrijfskoek zullen kunnen in de wacht
slepen. Onaanvaardbaar voor ons solidaristen die daadwerkelijke bedrijfsgemeenschappen voor ogen hebben, gebaseerd op winstdeelname en medezeggingsschap.

Om het even simpel samen te vaten, invoer van vreemdelingen zet de lonen onder
druk. Het invoeren van vreemdelingen leidt er dus toe dat onze mensen minder en minder
zullen verdienen. De globale bevolking van ons land verarmt door het invoeren van vreemdelingen. Er is dus geen sprake van dat de globale bevolking van ons land voordeel uit de immigratie haalt, integendeel! Enkel de grote kapitaalbezitters worden er beter van.

Wij nationaal revolutionairen weten dat al lang, en we protesteren dan ook al heel
lang tegen de invoer van vreemde arbeidskrachten. Niet uit racistische overwegingen,maar naast identitair oogpunt ook vanuit economisch perspectief. Onze stelling werd nog eens bevestigd door Richard Freeman, professor economie aan de Amerikaanse Harvard universiteit. Deze prof heeft daar zoals alle voorstanders van de globalisering en de multiculturele maatschappij lang over gezwegen. In opdracht uiteraard van het globalistisch grootkapitaal en in het belang van het veiligstellen van de superwinsten van de multinationale bedrijven. Maar als het zo evident duidelijk is dat het invoeren van vreemde productiekrachten leidt naar verarming van de eigen bevolking, waarom pleiten dan alle partijen van het establishment voor meer invoer van vreemde arbeidskrachten?
Want inderdaad alle burgerlijke partijen pleiten voor het opnieuw invoeren van
Vreemdelingen. Deze keer geen ongeschoolde boertjes uit Turkije of Marokko die hier in de mijnen moeten komen werken, neen, het moet nu wat meer zijn. Het moeten hoog opgeleide vreemdelingen zijn, bijvoorbeeld in informatica geschoolde Indiërs of Chinezen. Dat zou prachtig zijn volgens de bourgeois, en dat heeft één bijkomend voordeel, deze mensen zijn “zo vlot integreerbaar”. Naar het schijnt… Door het invoeren van deze hoogopgeleiden wordt eerder gesteld de druk op onze eigen mensen verhoogd. Deze keer zijn het de middenkaders die jobs en loon zullen mogen inleveren!

Waarop wij kunnen besluiten dat de huidige burgerlijke partijen geen bal geven om de
welvaart en het geluk van de eigen bevolking maar integendeel uitsluiten optreden in
het belang van de kapitaalbezitters en de woekeraars. Zelfs sommige nationalisten pleiten voor het invoeren van hoog opgeleiden. Ze zouden er graag 10000 per jaar zien ingevoerd (economisch congres VB). Allemaal ter meerdere glorie van het neoconservatief en/of neoliberaal ideaal. Dat neoconservatief gedachtegoed zal de slogan « Eigen Volk Eerst » tot een lachertje maken. Dergelijke figuren willen Vlaanderen onafhankelijk enkel en alleen om de "Vlaamse" leden van het internationalistisch grootkapitaal nog meer winsten te laten boeken. Ten koste van ons eigen volk. Tenzij men het neoconservatisme en neoliberalisme dumpt! En men aansluiting zoekt bij een nieuwe denkstroming die oplossingen aanreikt voor de problemen van de 21ste eeuw, solidaristische en identitaire oplossingen!
Geen opmerkingen: